OGÓLNA LISTA USŁUG/WAD NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ

1. Drobne regulacje i dostrajanie dokonywane w związku ze zwykłymi usługami, w tym kontrola,

czyszczenie lub regulacja korpusu świec zapłonowych, elementów zapłonowych, ustawień gaźnika,

filtrów, pasów, urządzeń kontrolnych, uszkodzenie rozrusznika ręcznego (szarpaka) i sprawdzanie oleju,.

2. Błędy montażu, wypadki, normalne zużycie eksploatacyjne oraz blaknąca farba/korozja. Powłoka lakiernicza nie podlega reklamacji.

3. . Z gwarancji wyłączone są wirnik i obudowa pompy wody. Łożyska wału śruby napędowej / wał śruby napędowej  uszkodzone przez wodę na skutek niewłaściwej konserwacji.

4. Uszkodzenia powstałe na skutek zaniedbania, braku konserwacji, wypadku, niewłaściwej obsługi,

wadliwego montażu lub naprawy. Braku inspekcji przed każdym użytkowaniem.

5. Opłaty za wyprowadzanie z doku, wodowanie, holowanie; wymontowywanie i/lub ponowny montaż

elementów łodzi w celu uzyskania dostępu do produktu; wszystkie powiązane koszty transportu i/lub

zwrot rekompensaty za czas podróży itp. Aby naprawa gwarancyjna została wykonana, musi być

zapewniony odpowiedni dostęp do produktu. Klient musi dostarczyć produkt autoryzowanemu

dealerowi na swój koszt.

6. Dodatkowe czynności serwisowe zlecone przez klienta, poza niezbędnymi do spełnienia zobowiązania

gwarancyjnego.

7. Praca wykonywana przez nieautoryzowanego dealera może być uwzględniona tylko w następujących

okolicznościach: gdy jest to sytuacja awaryjna (pod warunkiem, że na danym terenie nie ma

autoryzowanych dealerów, którzy mogą wykonać konieczne prace albo odholować łódź, itp., oraz że

wydano pozwolenie na wykonanie prac w danym warsztacie).

8. Wszelkie straty przypadkowe i/lub wynikowe (opłaty za przechowywanie, połączenia telefoniczne,

wszelkie koszty wynajmu, niedogodności, stracony czas lub dochody) obciążają wyłącznie właściciela.

9. Wykorzystanie w naprawach gwarancyjnych części innych niż Storm Outboards.

10. Koszty olejów, smarów i płynów wymienianych w ramach normalnej konserwacji ponosi klient, chyba

że ich utrata lub zanieczyszczenie było spowodowane uszkodzeniem produktu podlegającym

gwarancji.

11. Hałaśliwa praca silnika nie musi oznaczać poważnej usterki. Jeśli diagnostyka wykaże, że faktycznie

występuje usterka mogąca spowodować poważne uszkodzenie, przyczyna hałaśliwej pracy zostanie

usunięta w ramach gwarancji.

12. Uszkodzenia dolnej części napędu i/lub śruby w wyniku uderzenia zanurzonego przedmiotu uznawane

są za skutki wypadku.

13. Dostanie się wody przez wlot paliwowy, wlot powietrza lub układ wydechowy lub zanurzenie.

14. Awaria jakiejś części spowodowana brakiem wody chłodzącej, co jest następstwem uruchomienia

silnika nie znajdującego się na wodzie, zatkania otworów wlotowych przez ciała obce, zamontowania

silnika zbyt wysoko lub zbyt daleko.

15. Użycie paliwa lub środków smarnych nieodpowiednich dla tego produktu. Patrz Konserwacja .

16. Ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych zamontowaniem lub

użyciem części i akcesoriów, które nie są przez nas produkowane lub sprzedawane. Uszkodzenia nie

związane z użytkowaniem tych części lub akcesoriów są objęte gwarancją, jeżeli spełniają warunki określone w ograniczonej gwarancji dla tego produktu.

17.Silnik powinien być wyposażony w licznik motogodzin w celu ewidencji przebiegu.

18. Ewentualna wada powinna zostać zgłoszona niezwłocznie. W celu uniknięcia ewentualnych daszych uszkodzeń.

 

Okres gwarancji:

-Użytek prywatny, rekreacyjny: 2 lata dotyczy zakupu na paragon, warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie serwisu zgodnie z wymaganiami producenta.

 

-Użytek komercyjny: indywidualnie, maksymalnie 12 miesięcy – zakup na Fakturę VAT, warunkiem jest wykonywanie serwisu zgodnie z wymaganiami producenta.

 

Silnik powinien być dostarczony do serwisu  Storm przynajmniej raz w roku kalendarzowym,  po zakończeniu sezonu.

Serwis zimowy uruchamiany jest od 1 września i można go realizować do 31 grudnia.

Wysyłka na serwis przed zimowaniem w warunkach, gdy temperatura spada poniżej 0 stopni Celcjusza może skutkować uszkodzeniem układu chłodzenia. Serwis taki jest odpłatny i zapewnia przygotowanie silnika do zimowania.

 

Gwarancja udzielana jest tylko klientom detalicznym, którzy dokonają zakupu u autoryzowanego dealera (upoważnionego przez Storm do dystrybucji produktu w kraju, w którym dokonano zakupu), po

przeprowadzeniu i udokumentowaniu określonej przez Storm procedury kontrolnej przed dostawą.

Gwarancja jest ważna od momentu właściwej rejestracji produktu przez autoryzowanego dealera.

W łodzi należy używać urządzeń zapobiegających korozji, wyszczególnionych w Instrukcji obsługi i konserwacji silnika, a wymienione tam rutynowe przeglądy techniczne należy przeprowadzać regularnie (łącznie, bez żadnych ograniczeń, z wymianą anod protektorowych, stosowaniem określonych smarów oraz zamalowaniem szczerb i zadrapań) w celu utrzymania gwarancji. Firma Storm zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczeń gwarancyjnych od przedstawienia dowodu przeprowadzenia prawidłowych przeglądów i konserwacji.

Klient powinien umożliwić firmie Storm wykonanie naprawy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonania napraw gwarancyjnych. Przy składaniu reklamacji produkt należy dostarczyć na swój koszt do kontroli do autoryzowanego dealera Storm w celu dokonania napraw. Jeśli nabywca nie może dostarczyć produktu do takiego dealera, musi o tym pisemnie zawiadomić firmę Storm. Zorganizujemy wtedy przegląd produktu i wykonanie naprawy. W takim przypadku nabywca pokrywa wszystkie związane z tym koszty transportu i/lub podróży. Jeśli wykonana naprawa nie jest objęta niniejszą gwarancją, nabywca pokrywa koszty robocizny i materiału oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczoną usługą. Nabywca nie będzie wysyłał produktu ani jego części bezpośrednio do firmy Storm, chyba że na jej prośbę. Wnioskując o wykonanie naprawy gwarancyjnej, należy przedstawić dealerowi zarejestrowany dowód własności – jest to warunkiem uzyskania świadczenia.

Niezależnie od formy zakupu (konsumencki lub komercyjny) naszym klientom przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Śledź nas na Facebooku