REGULAMIN SKLEPU ON-LINE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1
Poprzez Sklep on-Line rozumie się sklep prowadzony za pośrednictwem sieci Internet przez Hyper Trade Spółka Cywilna, ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów, dostępny pod adresem www.BEZWIOSEL.pl
1.2
Dane kontaktowe Sklepu on-Line:
BEZWIOSEL, ul. Chopina 4,24-173 Markuszów

tel. 600-413-504 lub 509-809-700
e-mail:SKLEP@BEZWIOSEL.pl.

§ 2

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1
Sklep on-Line służy do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet, zakupów produktów dostępnych w sklepie.
2.2
Do zakupów w Sklepie on-Line upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, będące osobami fizycznymi lub reprezentujące podmioty prawne.
2.3
Oferta Sklepu on-Line obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4
Zamawiający wysyłając do sklepu on-Line Formularz Zamówienia, oświadcza w nim, że zapoznał się z treścią REGULAMINU Sklepu on-Line i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień REGULAMINU, złożone zamówienie zostaje anulowane.
2.5
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Zamawiającego, otrzymanego drogą elektroniczną Formularza Zamówienia, co równoznaczne jest z upoważnieniem Sklepu on-Line do wystawienia faktury na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin drogą elektroniczną Formularza Zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z działem sprzedaży: numer tel. 600-413-504
2.6
Sklep on-Line zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 7 dni roboczych spowoduje anulowanie zamówienia.
2.7
Sklep on-Line przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę i święta, bądź w inne dni wolne od pracy, rozpatrywane będzie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8
Zamawiający nie może wprowadzać korekty do złożonego już zamówienia.
2.9
Jako potwierdzenie zakupu, Zamawiający otrzymuje "fakturę fiskalną" lub "fakturę VAT".

§ 3

CENY, ZNIŻKI, PŁATNOŚCI

3.1

Wszystkie ceny podawane w Sklepie on-Line są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep on-Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

3.2
Na kwotę do zapłaty (końcową cenę) w Formularzu Zamówienia składają się.

 • cena produktów,

 • koszt przygotowania materiałów do wysyłki,

 • koszt przesyłki uzależniony od formy przesyłki,

  Koszt transportu uzałeżniony jest od łącznej wagi i wielkości wszystkich zakupionych produktów. Koszt transportu umieszczony jest w zakładce wysyłka: http://mudmaster.pl/cms.php?id_cms=1

3.3
Za zamówione produkty można płacić:

 1. gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Sklepu on-Line,

 2. gotówką przy odbiorze towaru od kuriera "pobranie",

 3. bądź przelewem bankowym.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIENIA

4.1
Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym przedmiocie i jest liczony od chwili potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku zakupu wielu produktów liczy się czas realizacji najdłuższego zamówienia.
4.2
Po uzyskaniu informacji z banku o wpływie środków na konto Sklepu on-Line, następuje:

 • wysłanie zamówionych produktów,

 • wysłanie faktury,

4.3
Formy odbioru produktów:

 • przesyłka kurierska w zależności od wagi,

 • odbiór osobisty,

§ 5

UMOWA SPRZEDAŻY, REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY

5.1
Opublikowane na stronie sklepu on-Line produkty są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5.2
Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Zamawiającego Formularza Zamówienia do Sklepu on-Line. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sklep on-Line potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego.
5.3
W momencie odbioru zamówionego produktu Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki/ pakietu, w obecności pracownika wydającego towar lub doręczyciela. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamówiony lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie odebrać towaru, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep on-Line, kontaktując się telefonicznie z działem sprzedaży: 600-413-504 lub/i e-mailem na adres: SKLEP@BEZWIOSEL.PL
5.4
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki/pakietu, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.
5.5
Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić, koniecznie dołączając opis stwierdzonych wad oraz xero dowodu zakupu.
5.6
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, decyduje data stempla pocztowego.
5.7
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Produkt nie może nosić śladów używania, uszkodzeń mechanicznych i wizualnych a także musi być zapakowany w oryginalne opakowanie w jakim został dostarczony do Zamawiającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniki transportu do Sprzedającego.
5.9
Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktów (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1
Rejestracja nowego konta równoznaczna jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia zamówienia.
6.2
Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
6.3
Klient Sklepu on-Line ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: SKLEP@BEZWIOSEL.PL
6.4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową sprzedaży zawartą między Zamawiającym a Sklepem on-Line, rozstrzygane są przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego (Sklep on-Line).

Firma: BEZWIOSEL reprezentowany przez Hyper Trade S.C. Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą.

Adres przedsiębiorstwa: BEZWIOSEL 24-173 Markuszów, ul. Chopina 4 Adres do reklamacji: BEZWIOSEL 24-173 Markuszów, ul. Chopina 4

Możliwe sposoby kontaktu: tel. 600-413-504, 509-809-700, e-mail: SKLEP@BEZWIOSEL.PL

Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem SKLEP@BEZWIOSEL.PL, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: BEZWIOSEL 24-173 Markuszów, ul. Chopina 4 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adres e-mail]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres BEZWIOSEL 24-173 Markuszów, ul. Chopina 4.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiot został użyty i/lub nosi ślady używania - eksploatacji; w której przedmiot został zwrócony w nie oryginalnym lub uszkodzonym opakowaniu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.